Duikclub De Meerkoeten

sinds 1978  -  Abcoude

Gedragregels

Gedragscode volgens NOB

De sportbonden in Nederland nemen ongewenst gedrag en seksuele intimidatie serieus. NOC*NSF heeft gedragsregels voor sportbegeleiders opgesteld. Die zijn door de NOB onderschreven. Ze zijn gemaakt om de risico's op ongewenst gedrag in de relatie pupil en begeleider te verkleinen en ze fungeren als toetssteen voor het gedrag van begeleiders en sporters in concrete situaties.

Een begeleider is degene die een sportbeoefenaar in de ruimste zin des woords begeleidt en/of voor die begeleiding verantwoordelijk is (waaronder in ieder geval begrepen trainen, coachen en/of verzorgen) op en rondom de plaats waar de sportbeoefening of de voorbereiding daarop plaatsvindt, waar en hoe dan ook.

Onder sportbeoefening wordt in deze definitie begrepen zowel de sportactiviteiten zelf als alle activiteiten die een directe relatie met die sportbeoefening hebben.

Binnen het NOB-kader onderscheiden we:

  • Instruerend kader (duikinstructeurs, zwembadtrainers, Instructeur-trainers) 
  • Sporttechnisch kader (trainers en docenten) 
  • Sportorganisatorisch kader (bestuur / trainers) 
  • Sportmedisch kader (EHBDO docent)
  • Bestuurlijk kader van de vereniging (bestuur)

Onder NOB-kader wordt in deze gedragscode verstaan: de begeleider.

Hieronder vind je de gedragsregels die worden onderschreven door alle landelijke sportorganisaties die zijn aangesloten bij NOC*NSF.

Meldpunt seksuele intimidatie en vertrouwenscontactpersoon

NOC*NSF heeft een structuur opgezet om seksuele intimidatie in de sport te voorkomen en waar nodig hulp te kunnen bieden. Hiertoe behoort onder andere het Vertrouwenspunt Sport (0900-2025590) dat altijd bereikbaar is. Hier kun je terecht voor eerste opvang, vragen en advies aangaande seksuele intimidatie in de sport.

Binnen de NOB is een Vertrouwenscontactpersoon het eerste aanspreekpunt bij (dreigende) incidenten. De Vertrouwenscontactpersoon verwijst door naar NOC*NSF vertrouwenspersonen of andere ondersteunende instanties als dit gewenst is.

(vertrouwenscontactpersoon @ onderwatersport.org)

 Gedragsregels Racisme / discriminatie

1.  NOB-leden respecteren hun mede-sporter en diens persoonlijke levenssfeer en houden rekening met diens levensbeschouwelijke en culturele identiteit.

2. NOB-leden discrimineren niemand vanwege leeftijd, geslacht, huidskleur, ras, seksuele geaardheid, beroep, mentale toestand of handicap, religie of politieke overtuiging.

3. NOB-leden onthouden zich van uitlatingen en gedragingen met een discriminerend of anderszins beledigend karakter, alsmede van uitlatingen en gedragingen waarvan zij kunnen of behoren te weten dat deze voor een derde schadelijk zijn.

Gedragsregels Seksuele intimidatie

1. De begeleider moet zorgen voor een omgeving en een sfeer waarbinnen de sporter zich veilig voelt.

2. De begeleider onthoudt zich ervan de sporter te bejegenen op een wijze die de sporter in zijn waardigheid aantast, én verder in het privéleven van de sporter door te dringen dan nodig is voor het gezamenlijk gestelde doel.

3. De begeleider onthoudt zich van elke vorm van (machts)misbruik of seksuele intimidatie tegenover de sporter.

4. Seksuele handelingen en seksuele relaties tussen de begeleider en de jeugdige sporter tot zestien jaar zijn onder geen beding geoorloofd en worden beschouwd als seksueel misbruik.

5. De begeleider mag de sporter niet op een zodanige wijze aanraken dat de sporter en/of de begeleider deze aanraking naar redelijke verwachting als seksueel of erotisch van aard zal ervaren, zoals doorgaans het geval zal zijn bij het doelbewust (doen) aanraken van geslachtsdelen, billen en borsten.

6. De begeleider onthoudt zich van seksueel getinte verbale intimiteiten.

7. De begeleider zal tijdens training(sstages), wedstrijden en reizen gereserveerd en met respect omgaan met de sporter en met de ruimte waarin de sporter zich bevindt, zoals de kleedkamer of de hotelkamer.

8. De begeleider heeft de plicht de sporter te beschermen tegen schade en (machts)misbruik als gevolg van seksuele intimidatie. Daar waar bekend of geregeld is wie de belangen van de (jeugdige) sporter behartigt, is de begeleider verplicht met deze personen of instanties samen te werken, opdat zij hun werk goed kunnen uitoefenen.

9. De begeleider zal de sporter geen (im)materiële vergoedingen geven met de kennelijke bedoeling tegenprestaties te vragen. Ook de begeleider aanvaardt geen financiële beloning of geschenken van de sporter die in onevenredige verhouding tot de gebruikelijke dan wel afgesproken honorering staan.

 10. De begeleider zal er actief op toezien dat deze regels worden nageleefd door iedereen die bij de sporter is betrokken. Indien hij gedrag signaleert dat niet in overeenstemming is met deze regels zal hij de betreffende persoon daarop aanspreken.

11. In die gevallen waarin de gedragsregels niet (direct) voorzien, ligt het binnen de verantwoordelijkheid van de begeleider in de geest hiervan te handelen.